fbpx

ВРЕМЕ ЗА ХРАНА! ВРЕМЕ ЗА ЖИВОТ!

ПЪРВО

НАПРАВИ СИ РЕГИСТРАЦИЯ!

ВТОРО

ПОПЪЛНИ ВЪПРОСНИКА!

ТРЕТО

ПОРЪЧАЙ МЕНЮ!

ЧЕТВЪРТО

ХАПВАЙ ВКУСНО!

Най-доброто за мен!

най правилното хранене

Защо да изберете Нас?

 • Диета! Не гладуване!

  Диета! Не гладуване!

  Ние няма да Ви караме да гладувате. Също така няма да Ви заблуждаваме, че ще постигнете резултата мигновено. Ние Ви гарантираме, че ще постигнете желания резултат без глад, но със стриктно спазване на предложения от нас хранителен план. И за да постигнете целта си, ние ще извървим пътя на промяната с Вас.

 • 100% Пресни продукти!

  100% Пресни продукти!

  За нашите кухни сме организирали доставка от местни ферми, производители на меса, зеленчуци и плодове. Всеки продукт се проверява от нашите готвачи. Нашите кухни не разполагат с фризери! Всяко меню съдържа продукти доставени в момента! - Причината поръчките за менюта да се заявяват от предния ден!

 • 100% Гарантиран ефект!

  100% Гарантиран ефект!

  Ние сме експериментирали върху себе си различните хранителни режими. Знаем, че всеки от Вас има индивидуални потребности и затова персонализираме храните спрямо потребителя, като съчетаваме храненето с физическата активност. През целия процес на промяна водим наблюдение на прогреса и при необходимост правим корекции.

 • 100% Хормонален баланс!

  100% Хормонален баланс!

  Хормоните контролират нашето настроение, храносмилането, енергичността ни, либидото, преодоляването на стреса и начина, по който изглеждаме. Балансът може да бъде постигнат чрез правилно съотношение между трите основни макронутриента - протеини, въглехидрати и мазнини.

 • 1
shop now1

Вземи Сега

Време за храна. Време за живот.

 • ЗДРАВЕ! КРАСОТА! - ДОСТЪПНИ за ВСЕКИ!

Искам да изглеждам добре ... Искам добра физическа форма....   Точно сега!

 • Платформата

  1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Balanced Kitchen“ от една страна, и клиентите, ползващи услугите на Balanced Kitchen. Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват Balanced Kitchen и/или извършат регистрация за ползване на уеб сайта с адрес www.balancedkitchen.bg .

  2. При използване на Balanced Kitchen лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

  3. С извършване на регистрация в Balanced Kitchen и с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия” лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.

  4. Balanced Kitchen не е лечебно заведение и не предоставя медицински услуги по смисъла на пар. 1, т. 3 от ПЗР на Закона за здравното осигуряване.

 • Дефиниции

  1. „Интернет сайт/уеб сайт/сайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Представлява съвкупност от Интернет страници, които се зареждат в браузъра на Потребителя при изписване на електронния адрес www.balancedkitchen.bg

  2. Интернет страницата е съставна и обособена част от уеб сайт.

  3. „Потребител“ на Интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до Интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг Интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.

  4. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

  5. „Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с Интернет сайта по достъпен за него начин.

  6. „Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на Интернет пространството.

  7. „Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове Интернет протоколи за пренос на данни.

  8. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

  9. „Информационна система / Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

  10. „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

  11. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (Непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

  12. Сайт: – е уеб страницата /домейн/ balancedkitchen.bg и неговите под домейни, собственост на „Balanced Kitchen”

  13. Клиент–е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва предоставяните от специалистите услуги, чрез сайта.

  14. Специалист е лице, сключило договор за предоставяне на услуги с уеб-базирана платформа „Balanced Kitchen“ , който притежава необходимото образование и квалификация за провеждане на консултации и което се свързва с регистрираните клиенти, чрез използване на възможностите и услугите на Платформата.

  15. Услуга – всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.

  16. Цена на Услугите – е цената за извършване на услугите, които се заплащат от клиента, дефинирана в т. 15.

  17. Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му.

  18. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 • Авторски права

  Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права, притежавани от „Balanced Kitchen” . Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация. По-конкретно цялото съдържание на този сайт, с всички статии, рецепти, тестове и снимков матирал е защитено от Закона за авторското право и сродните му права с всички запазени права и законови последици. Свалянето или отпечатването на отделни страници, статии и раздели е допустимо само при условие, че не се нарушават изискванията на приложимите закони. Не се допуска възпроизвеждането, предаването и използването на статиите и семковия материал или използването им за каквато и да е публична или търговска цел без изричното писмено съгласие на „Balanced Kitchen“ .

 • Условия за ползване

  1. Сайтът предлага достъп до услугите на специалистите след регистрация и заплащане на цената на услугата, посочена в ценоразпис на услугите.

  2. Всички цени в www.balancedkitchen.bg са в български левове.

  3. Указаните в www.balancedkitchen.bg цени са с начислено ДДС

  4. Разходите за доставка са за сметка на Потребителя и се добавят към цената на стоката и/или услугата.

  5. Потребителят заплаща Цената на услугата съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия.

  6. Balanced Kitchen си запазва правото да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

 • Регистрация на потребителски профил

  1. Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно и безплатно, без да е необходима регистрация. При регистрацията трябва да се попълни онлайн регистрационна форма, в чиито полета се въвеждат адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия на Потребителя, наименование, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на онлайн регистрационната форма Потребителят декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна.

  2. Регистрацията и създаването на профил се извършват чрез въвеждане на изискуемите данни по т. 1 в съответните полета и приемане на Общите условия. Последното представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

  3. Заявката за поръчка се приема за успешно направена, когато са изпълнени техническите стъпки посочени на сайта и потребителите са приели настоящите Общи условия, които са поместени на уеб сайта www.balancedkitchen.bg . Заявките за поръчка се приемат от Balanced Kitchen 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Преди финализиране на поръчката, Потребителят има възможност да избере адрес за доставка, както и да напише пояснителна информация. Всяка направена чрез сайта поръчка ще бъде считана за валидна, ако при потвърждаването и са използвани име и имейл, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от не овластено лице. Заявката за поръчка се счита за приета от момента на получаване на потвърждаващ имейл с номер на поръчката.

  4. Със заявяването на поръчка и приемането на общите условия клиентът декларира, че не се намира в спешно състояние така както е дефинирано в Медицинския стандарт по „Спешна медицина“.

  5. При заявяване на поръчка, клиентът приема условията на информираното съгласие, които са неразделна част от общите условия и са посочени в т. VI, 12.

  6. В случай, че Потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своето потребителско име и парола на трети лица, Balanced Kitchen има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги, или по своя преценка да заличи изцяло профила, както и да прекрати сключения договор. Balanced Kitchen не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от Потребителя невярна или неточна информация и не дължи възстановяване на платената сума, ако е приел и дал препоръки при наличието на невярна, неточна, непълна или неактуална информация.

  7. Създаденият профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя, включително информацията, която е създадена във връзка с този профил, освен ако по силата на закон или подзаконов нормативен акт Balanced Kitchen има задължение да съхранява тази информация за даден период от време. В случай, че клиентът поиска създаденият профил да бъде закрит докато услугата все още се изпълнява, изпълнението се преустановява, без Balanced Kitchen да дължи връщане на заплатената сума на клиента.

  8. Потребителите, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на сайта, могат да бъдат заличени по всяко време от последния

 • Предоставяне на услуга

  1. Клиентът, който има създаден потребителски профил по реда на т. V, може да заявява извършването на една или повече поръчки чрез Balanced Kitchen до съответния специалист като използва електронната форма за заявка на поръчка.

  2. При заявяване на услугата хранителен режим се попълва въпросник: За бъде предоставена услугата, е нужно да бъдат предоставени лични данни като например, но не само: възраст, килограми, височина, здравословно състояние. Тези данни се попълват предварително при подаване на заявката в специално изготвения онлайн въпросник.

  3. При заявяване на доставка Балансирано меню „ОБЩО“ или „ВЕГАН“ клиентът е декларирал, че не страда от заболявания или алергии, за които не се препоръчва консумация на определени хранителни продукти. Заявяването на Балансирано меню „ОБЩО“ или „ВЕГАН“ се прави миниум 1 ден предварително. Доставката е на следващият ден до 12:00h.

  4. При заявяване на доставка от готовите приготвени ястия клиентът е декларирал личният си избор. Заявяването се прави миниум 1 ден предварително. Доставката е на следващият ден до 12:00h.

  5. Специалистите, ползващи Balanced Kitchen, не предоставят услуга чрез този Сайт на клиенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ или такава помощ, която по силата на закон или подзаконов нормативен акт изисква задължителен личен контакт между клиента и специалиста. Balanced Kitchen и специалистите си запазват правото да откажат администриране и съдействие за услуга на бременни жени, лица под 18г. възраст, клиенти с онкологично заболяване, с диабет първи тип, както и с комбинация от различни специфични заболявания. В този случай клиентът ще бъде своевременно уведомен за отказа, , а заплатената сума за услугата ще му бъде възстановена.

  6. След като заявката за поръчка е направена, клиентът получава имейл от Balanced Kitchen, потвърждаващ получаването и регистрацията на поръчката (“Потвърждение на поръчка”). Това не означава, че същата е приета, а се приема, че е налице предложение до Balanced Kitchen да бъде осигурена и администрирана услуга, посочена на Платформата. Всички поръчки следва да бъдат приети от Balanced Kitchen. Поръчката се счита за приета след изпращане на имейл с потвърждение, че се обработва (“Статусът на вашата поръчка е Обработва се”). В случай че не може да бъде изпълнена дадена заявка поради предоставяне на непълни данни, наличие на сложна здравословно състояние, бременност, или по преценка на конкретния специалист, клиентът ще бъде уведомен в потребителския си профил с промяна на статуса на неговата поръчка в „Няма да се достави“ и заплатената сума ще бъде възстановена.

  7. При необходимост от допълнителна информация, пояснения или отговор на конкретни въпроси и/или предоставяне на допълнителни изследвания, клиентът ще получи уточняващ e-мейл. Срокът за предоставяне на услугата спира да тече до предоставяне на тази информация.

  8. В случай, че изисканата по този ред информация не бъде предоставена на Balanced Kitchen в 14 дневен срок от получаването на уведомлението по т. 7, Balanced Kitchen приема, че се освобождава от задължението да предостави заявената услуга без да дължи възстановяване на платената сума.

  9. В случай, че клиентът желае срокът по т. 8 да бъде удължен, последният следва да поиска изрично това, като отговори на изпратения e-мейл по т. 7.

  10. Клиентът получава, препоръчителен хранителен режим;. Услугата не представлява диагноза и не замества предписано лечение или консултация с лекар. Възможно е услугата да съдържа препоръка за консултация с общопрактикуващ лекар или друг специалист.

  11. Услугата се счита за приключила след изтичане на съответния срок, избран от клиента.

  12. С приемане на общите условия клиентите декларират следните обстоятелства:

  12.1. Клиентът разбира, че част от предоставяните услуги от специалистите могат да бъдат квалифицирани като медицински такива и се извършват от разстояние и без да бъде осъществен личен контакт или физикален преглед от страна на специалистите и клиентът и специалистът нямат непосредствен контакт по между си. Клиентът разбира, че спрямо тези услуги не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) по силата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗЗП.

  12.2. Клиентът разбира, че предлаганите услуги извън тези по т. 12.1 са услуги от разстояние и за тях се прилагат правилата на Глава Четвърта от ЗЗП, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 1 от ЗЗП. Клиентът разбира, че тези услуги се осъществяват без непосредствен контакт със специалиста.

  12.3. Клиентът разбира, че при предоставяне на услугата, специалистът може да определи само вероятното състояние, тъй като е ограничен поради липсата на директен и непосредствен контакт с клиента и от информацията, предоставена от самия клиент.

  12.4. Клиентът разбира, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, поради липсата на осъществен директен и непосредствен преглед от съответния специалист и приема и се съгласява с този риск. Клиентът разбира, че услугите, предоставяни от Balanced Kitchen и от самите специалисти не заместват личната консултация с общопрактикуващия лекар или специалист.

  12.5. Клиентът декларира, че е предпочел предоставянето на услугата чрез Balanced Kitchen след като се е информирал за всички обстоятелства посочени в настоящите Общи условия и след като е наясно, че са налице и други алтернативи, (осъществяване на лично посещение при специалисти).

  12.6. Клиентът декларира, че е уведомен за обстоятелството, че специалистите, чрез Balanced Kitchen, предоставят поисканата услуга, но не предлагат услуги, които да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, свързан с наличното състояние/проблем. Нито Balanced Kitchen, нито специалистите, които се свързват с клиентите чрез нея могат да дадат пълни и абсолютни гаранции или обещания за постигане конкретен желан резултат от клиента.

  12.7. Клиентът е отговорен да следи състоянието си и да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения.

  12.8. Клиентът разбира и приема, че Balanced Kitchen не предоставя медицински услуги. Между клиентът и Balanced Kitchen не се създават отношения като между пациент и лекар.

  12.9. Клиентът разбира, че в срока на предоставяне на услугата могат да настъпят различни промени или/или усложнения на неговото заболяване, които специалистите или Balanced Kitchen не могат да предвидят и за които следва да се обърне към общо практикуващ лекар, специалист от извън болнична или болнична помощ или спешна помощ.

  12.10. Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.

 • Цени и условия на плащане и условия на доставка

  1. Цената за извършване на услугата е публикувана на Платформата в нейния ценоразпис, като методите и начина на доставка са посочени на Платформата (https://www.balancedkitchen.bg )

  2. Платформата има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цени и други характеристики на Услугите и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

  3. Преди завършване на поръчката, Клиентът ще следва изрично помолен да се съгласи с Общите условия, включващи и условията за доставка, публикувани на Платформата към момента на поръчката. Клиентът носи отговорност да се увери, че е прегледал Условията всеки път преди да завърши поръчката. С приемането им, Клиентът се съгласява да бъдете обвързан с всички условия, включително условията за доставка в съответната версия, публикувана на Платформата към момента на съответната поръчка.

  4. Информация относно особеностите и характеристиките на предлаганата услуга е налична на страниците на Платформата. Съдържанието на Платформата не е предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на закона, а е покана да се направи предложение.

  5. Платформата предлага физическа доставка или други консултации само в рамките на региона описан под всяка услуга обявена на Платформата. Всеки потребител получава и парола и потребителско име за достъп до уеб базиран профил.

  6. Поръчка може да бъде направена само през Платформата по реда, посочен в Общите условия.

  7. Доставка може да не бъде извършена, без Платформата да носи отговорност за вреди, чрез едностранно известие в следните случаи:

  7.1. Данните, предоставени от Клиента на Платформата са непълни или неверни;

  7.2. Клиентът не е спазил Общите условия (освен в случаите на незначително несъответствие);

  7.3. Дейността на Клиента причинява или може да причини вреди от какъвто и да било характер на Платформата, на някой от специалистите или свързани дружества или доставчици на Платформата;

  7.4. При извършването на три неуспешни последователни опита за доставка;

  7.5. Сложна здравословна картина, която не позволява предоставянето на услугата;

  7.6. При наличие на сложна здравословно състояние, бременност, или по преценка на конкретния специалист.

  8. При избрана от Клиента опция за физическа доставка, Платформата доставя продуктите, за които е приета поръчката до адреса, който Клиентът е предоставил. Платформата не носи отговорност ако адресът е неправилен или непълен.

  9. Доставка и Плащане

  9.1. Методите на плащане и доставка са посочени в Платформата.

  9.2. Времето за плащане зависи от метода на доставка и плащане, който е избран и/или от третата страна-доставчик на платежна услуга, която е избрана.

  9.3. Платформата си запазва правото да прави промени на наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на Платформата без друго известие.

 • Отказ от поръчката

  1. Клиентът има право да се откаже от поръчаната услуга в срок до 9:00h на следващият ден от нейното заявяване. В случай, че се откаже от услугата след изтичането на този период, Платформата няма да възстановява изплатеното възнаграждение за услугата.

  2. Отказът се осъществява чрез изпращане на имейл до Платформата с текст: „правя отказ от поръчка с No ……(указва се номера на поръчката)“.

 • Лични данни на потребителите

  Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на новите Европейски правила за защита на личните данни (GDPR) и всички приложими нормативни актове.

  Нашата политика за поверителност накратко:

  • Никога, без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.

  • Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения свързани с Вашата поръчка и съобщения, които са част от услугата, която Ви се предоставя

  • Ангажирани сме да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност

  • По всяко време можете да се свържете с нас във връзка с въпроси по отношение на нашата политика за поверителност и Вашите лични данни на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Други разпоредби

  1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.

  2. Всички клиенти разбират и се съгласяват, че отношенията между тях и Balanced Kitchen се уреждат изцяло и напълно от българското законодателство, дори някои от клиентите да се намират извън пределите на Република България към момента на ползването на услугата. При възникване на спор между страните, отношенията се уреждат съгласно българското законодателство, а компетентен е българският съд.

  3. Balanced Kitchen може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.

  4. Balanced Kitchen има право да изпраща Непоискани търговски съобщения до електронната поща на Потребителя, с цел да го уведоми относно неговата поръчка, да задава допълнителни въпроси, свързани с неговата поръчка, да предоставя полезна информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания , да провежда анкети и други.

  5. Balanced Kitchen не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.balancedkitchen.bg .

  6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.balancedkitchen.bg електронни препратки и рекламни банери, Balanced Kitchen не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Търговецът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

  7. Balanced Kitchen не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва уеб сайта www.balancedkitchen.bg , както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Потребителя.

  8. Клиентът няма право на рекламации, като постигането на определени резултати след получаване на услугата зависят от множество фактори извън контрола на Balanced Kitchen, а именно мотивация, дисциплина, здравословно състояние и други. Уеб сайт за онлайн уреждане на спорове между страните: www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 • 1

Настоящите Общи условия са актуализирани на 04.08.2018 г.

БАЛАНСИРАНИ МЕНЮТА

 • ястие 16
 • ястие 10
 • ястие 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ДОБРО ПОХАПВАНЕ

 • Супа
 • калорийна бомба
 • Крем супа
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Не знам как попаднах тук! Тук, не е моето място!   Ще пробвам тук!

ПРЕДСТАВЯНЕ

Интервю: Иво основател на Balanced Kitchen

Клиент: Иво! Кажи нещо повече за Balanced Kitchen.

Иво: Ами то всичко става ясно още от мотото ни - ВРЕМА ЗА ХРАНА! ВРЕМЕ ЗА ЖИВОТ! Това, което правим ние, е да предлагаме на нашите клиенти менюта, балансирани по хранителни вещества, конкретизирани индивидуално за всеки, готвим и доставяме. Разбира се, имаме и обедни менюта за тези, които все още не са готови на дори и минимална промяна в хранителният си режим. В тях няма нищо балансирано, но шеф  (не Манчев) обещава да са вкусни.

Клиент: Предполагам, че си се фокусирал в балансираните менюта. Кажи ни нещо повече за тях?

Иво: Да, точно така. Аз още от както се помня, тренирам интензивно. В младите ми години общо взето не се съобразявах с нищо, а и познанията ми бяха ограничени относно храни и хранителен режим. Имах период от близо 3 години, в който претърпях тежък психически срив и да си призная, спрях тренировките. Превърнах се в мечок ..

 

Прочетете цялото интервю

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ИЗКОНСУМИРАХА

2640 литра

мляко и млечни продукти

12878 килограма

месо и месни продукти

51480 килограма

зеленчуци от различни видове

25740 килограма

плодове от различни видове

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС .....

 • Petya Pinalova препоръчва Balanced Kitchen

  Страхотно обслужване и качество! Просто неповторими... Благодаря Ви!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

balanced kitchen logo 2

Ние храним здравословно!

Специализирахме се в приготвяне и доставката на здравословна храна съдържаща продукти от местни ферми от цялата страна.

С много години опит с гордост можем да кажем, че сме едни от най-добрите.

Сертификати

We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified

Контакти

  Email : contact (@) balancedkitchen.eu

  +359 879 888 801

   София, бул. Александър С. Пушкин №106

Последвайте ни:

Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Ние, екипът на „Balanced Kitchen“, се отнасяме с особено внимание към Вашата информация и лични данни и се ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте. Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на новите Европейски правила за защита на личните данни (GDPR) и всички приложими нормативни актове.

Настоящата политика за поверителност дава яснота по отношение на вида лична информация, която събираме чрез нашия уеб сайт, платформа и мобилно приложение и целите, за които можем да я използваме или предоставяме.

Нашата политика за поверителност накратко:
• Никога, без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.
• Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения свързани с Вашата поръчка и съобщения, които са част от услугата, която Ви се предоставя
• Ангажирани сме да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност
• По всяко време можете да се свържете с нас във връзка с въпроси по отношение на нашата политика за поверителност и Вашите лични данни на имейл contact@balancedkitchen.eu

Ние можем периодично да изменяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи, актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронна поща. Моля, проверявайте за промени или актуализации на Политиката за поверителност. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност.
Настоящата политиката за поверителност е достъпна на всяка страница на уеб сайта в долния десен ъгъл, както е и част от Общите условия на сайта.

При подаване на заявка за поръчка на услуга от уеб сайта или мобилното приложение, от вас се изисква да попълните подробен въпросник, съдържащ лична информация, която е нужна, за да може специалистът да Ви предостави заявената услуга. В случай че не ни предоставите тази информация, ние не бихме могли да придвижим Вашата заявка за поръчка и няма да можем да Ви предоставим услугата.

Имайте в предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашия уеб сайт и/или в нашата платформа и/или мобилно приложение. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашият уеб сайт има външни връзки и препратки.

Случаите, в които събираме информация за Вас:

 1. 1. Информация, която Вие ни предоставяте:

1.1.   Когато правите заявка за поръчка на услуга през уеб сайта или мобилното приложение на Balanced Kitchen, ние събираме лична информация за Вас, включваща имейл, име, телефонен номер, възраст, пол, тегло, ръст и друга лична информация, която помага на нашите специалисти да Ви предоставят индивидуална услуга, както и да можем да се свържем с Вас, във връзка с Вашата поръчка.

1.2.   В случай, че изберете опция за доставка с куриер, Вие ни предоставяте информация включваща телефонния Ви номер, адрес за доставка и имена, за да могат куриерите да се свържат с Вас и да направят доставката.

1.3.   За да направите плащане, Вие предоставяте имената си, за да направим справка за извършено от вас плащане по банков път.

1.4.   Когато използвате нашите услуги, е нужно да предоставите информация, свързана с Вашия прогрес – свалени килограми, спазване на режима и др., с цел предоставяне на поръчаната и заявена от Вас персонализирана услуга.

1.5.   Можем да е необходимо да ни предоставите допълнителна лична информация, чрез имейл или в телефонен разговор, с цел персонализиране на услугата.

1.6.   Когато се регистрирате за безплатния ни бюлетин, Вие предоставяте своя имейл – за да получавате седмични бюлетини, промоции и информация от нас.

1.7.   Когато се регистрирате за участие в различни игри, промоции, уебинари и други активности, ние ще поискаме да ни предоставите допълнителна информация за Вас.

1.8.   В отделни имейли към Вас, можем да Ви питаме за предпочитани теми. Също така бихме могли да Ви молим да попълвате анкети, свързани с услугата, която предлагаме.

 1. 2. Информация, която ние събираме за Вас

2.1.   Когато посещавате нашия уеб сайт, мобилно приложение, или/и когато влизате в личния си профил в платформата ни, във връзка с Вашето посещение, ние може автоматично да събираме информация като техническа информация, като Интернет протокол или IP адрес, логин информация, тип браузър, часова зона, операционна система и др. устройство (персонален компютър, мобилен телефон или таблет), и друга техническа информация

2.2.   Информация за Вашето посещение, време на престой, разгледани страници, телефонен номер от, който ни се обаждате и др. Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Ние не продаваме тези данни на трети страни.

 1. 3. Информация, която получаваме за вас от трети страни

3.1.   Информация, която получаваме за вас от подизпълнители и партньори, с които работим, за да предоставяме своите услуги и да поддържаме уеб сайта, платформата и мобилните си приложения. Това са например технически подизпълнители, които поддържат и разработват уеб сайта, платформата и мобилното ни приложение, подизпълнители за приемане на плащания, рекламни мрежи, търсачки, лаборатории, куриерски компании, специалисти и други.

Ние събираме/ можем да събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:

 1. 1. Когато посещавате нашия уеб сайт, и/или платформа и или мобилно приложение;
 2. 2. Когато правите запитване през формата за контакти през уеб сайта ни;
 3. 3. Когато се свържете с нас, или наш служител – по имейл или телефон;
 4. 4. Когато изпратите личен въпрос към специалистите ни през личния си профил в платформата ни.
 5. 5. Когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
 6. 6. Когато участвате в изследване, анкета или проучване;
 7. 7. Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития, уебинари;
 8. 8. Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие;
 9. 9. Когато отговаряте на запитвания на Balanced Kitchen в процеса на обработка на Вашата заявка за поръчка на услуга през уеб сайта или във връзка с предоставяне на услуга от страна на Balanced Kitchen;
 10. 10. Когато участвате в уебинари и сте предоставили лична информация за регистрация за участие, както и други интерактивни услуги, които изискват регистрация
 11. 11. Във връзка с проверката на подадената от Вас информация при заявка на поръчка;
 12. 12. Във връзка с разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Страницата и платформата;
 13. 13. Когато предоставяте потребителско съдържание в раздел на сайта, който позволява това;
 14. 14. Когато ни споделите лични истории, и изрично потвърдите съгласието си да бъдат изложени на уеб сайта ни.
 15. 15. Във връзка с всеки един раздел на сайта или мобилното приложение, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате уеб сайта на Balanced Kitchen или профил в социална медийна платформа като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, YouTube, или Pinterest, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на уеб сайта, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име.

За какви цели събираме Вашата лична информация и данни:

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на уеб сайта, в платформата и мобилното ни приложение, да изпълняваме поетите към Вас задължения, свързани с предоставяне на услугата, както и да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и персонализирани услуги. В допълнение, ние обработваме Вашата лична информация и данни за следните цели:

 1. 1. Да се свържем с Вас, в отговор на Ваше запитване през уеб сайта ни;
 2. 2. За обработване на Вашите заявки за поръчка на услуги, предоставяни от платформата и мобилното ни приложение;
 3. 3. За да Ви изпращаме уместна информация за Вашия профил в платформата ни, включваща съобщения свързани с услугата, информация за Вашия прогрес, възможност за директна комуникация със специалисти, предупреждения за сигурността и др.;
 4. 4. За да получим допълнителна информация, която ще помогне да Ви предоставим заявената от Вас услуга;
 5. 5. За регистрация за събитие или участие в уебинар;
 6. 6. Извършване на статистически, демографски и маркетингови проучвания и анализи на потребителите на уеб сайта и платформата ни и техните модели на поведение;
 7. 7. За Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 8. 8. За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 9. 9. За да подобряваме, оптимизираме и персонализираме съдържанието на уеб сайта и услугите си.
 10. 10. Можем да използваме събраните от Вас данни, за да Ви изпращаме съобщения по повод новини, нови статии, рецепти и актуализации на нашите Услуги, както и да Ви информираме за всички промоции, стимули и награди, които предлагаме ние и/или нашите партньори, освен ако не изберете да се откажете от такива съобщения. Можете да изберете да се откажете от получаването на такива съобщения като ни изпратите по имейл искането си за отмяна на това съгласие на contact@balancedkitchen.eu. Можем да продължим да Ви предлагаме услугите на Balanced Kitchen без тази допълнителна услуга.
 11. 11. Можем също така да използваме събраната за Вас чрез „бисквитки“ и пикселни маркери (раздел Бисквитки“ и пикселни маркери) информация, за да проследяваме и анализираме Вашето поведение при използване на нашите услуги, както и всички действия, имащи отношение към промоциите, стимулите и наградите във връзка с нашите услуги.

Използване на Вашата лична информация

 1. 1. До степен, до която е необходимо, може да разкриваме Ваша информация на трети страни, които изпълняват функции от наше име с цел предоставяне на поръчаната от Вас услуга, които трети страни включват различни специалисти, с които работим, куриерски фирми, лаборатории, технически и комуникационни платформи;
 2. 2. Можем да споделяме информация събрана за Вас, с трети страни, с които работим за обработка на плащане на услугите, които получавате;
 3. 3. Освен това можем да споделяме информация, събрана за Вас, с трети страни, с които работим, за рекламни кампании, конкурси, специални оферти или други събития или дейности във връзка с нашите услуги, освен ако не изберете да се откажете от това . Можете да изберете да се откажете от получаването на такива съобщения, като ни изпратите по имейл искането си за отмяна на това съгласие на contact@balancedkitchen.eu. Можем да продължим да Ви предлагаме услугите на Balanced Kitchen без тази допълнителна услуга;
 4. 4. Може да разкриваме събраната за Вас информация на трети страни във връзка със сливания, продажба на фирмени дялове или активи, финансиране, придобиване, ликвидационна разпродажба, ликвидация на цялата търговска дейност или на част от нея.
 5. 5. Може да разкриваме събраната за Вас информация:

Ø  ако разкриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство или разпоредби;

Ø  за да привеждаме в действие приложими правила и условия или политики;

Ø  за да защитаваме сигурността и целостта на нашите услуги;

Ø  за да защитаваме своите права.

Във всички случаи ние винаги ще се грижим Вашата информация да бъде обработвана единствено във връзка с услугите и в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните.

Непълнолетни лица

Съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на Balanced Kitchen и мобилното приложение, без разрешението на своите родители или настойници. Balanced Kitchen никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Прехвърляне на информация зад граница

Възможно е да прехвърлим събрана за Вас информация на трети страни, действащи от наше име, като е възможно те да се намират в държави извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или държави, които Европейската комисия счита, че имат подходящо ниво на защита на информацията. Тези държави е възможно да не предлагат същото ниво на защита на събраната за Вас информация. Въпреки това ние ще продължим да събираме, съхраняваме и използваме събраната за Вас информация в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Balanced Kitchen гарантира, че третите фирми/страни споделят информация само с онези организации, които осигуряват адекватно ниво на защита на данните и в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и при наличие на договорни взаимоотношения с такива страни.

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им на Amazon Web Service за съхранение на сървъри в други държави, където имаме или използваме филиали, доставчици на услуги или партньори, независимо от това от коя точка на света използвате нашия уеб сайт, платформа или мобилно приложение (включително, но не само, България). Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

Ние няма да съхраняваме данните Ви за срок, по-дълъг от този, който е разумно необходим за предоставяне на избраните от вас услуги или се предвижда по закон.

Сигурност и защита на данните

Ние прилагаме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме различни методи за криптиране, за да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Защитаваме вашата информация и офлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие имат достъп до лична идентификационна информация.

 1. 1. Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Ние предприемаме разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да защитаваме Вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Когато попълвате нашите въпросници, както и след като влезете във Вашия личен профил в платформата ни, цялата комуникация в интернет се защитава посредством Secure Socket Layer (SSL) технология със 128-битово криптиране с висока степен на сигурност.
 2. 2. Тази висока степен на сигурност може да бъде ефективна само ако Вие самите прилагате определени практики за сигурност, включително никога и с никого да не споделяте данните си за вход във Вашия профил. Ако смятате, че данните Ви за вход във платформата ни, са станали чуждо достояние, можете по всяко време да промените своята парола през нашия сайт или през мобилното ни приложение, но трябва и незабавно да се свържете с нашия екип по поддръжка на клиентите.
 3. 3. Прехвърлянето на информация посредством интернет не е напълно сигурно. Следователно ние не можем да гарантираме сигурността на Вашата информация, докато тя се прехвърля към нас. Всяко такова прехвърляне се извършва на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние прилагаме строги процедури и структури за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп до:

Ø  Вашата лична информация и данни;

Ø  Разкриване на Вашата лична информация.

Balanced Kitchen се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на уеб сайта и клиенти на услугите. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън Balanced Kitchen, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число:

Ø  партньори, доставчици и подизпълнители на Balanced Kitchen за целите на изпълнение на сключен договор, по който Balanced Kitchen е страна (включително сървърни доставчици, които осигуряват услуги по съхранение на данните);

Ø  доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашия уеб сайт, платформа и мобилно приложение.

Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Balanced Kitchen. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

Бисквитки“ и пикселни маркери

На нашия уеб сайт и платформа и в нашето мобилно приложения ние използваме известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато разглеждате нашия сайт или използвате някое от нашите приложения или уеб-базиран софтуер. Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които Ви изпращаме по имейл.

Може да използваме „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели:

Ø  за да персонализираме нашите услуги лично към Вас и да ги пригодим към Вашите нужди въз основа на Вашите предпочитания;

Ø  за да направим работата на нашите сайтове и приложения по-ефективна;

Ø  за да проследяваме трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели и за да научаваме кои страници или функции потребителите намират за полезни и кои — не;

Ø  за да Ви разпознаваме, когато влизате във Вашия профил и за да Ви помагаме, когато си забравите паролата;

Някои „бисквитки“ може да не са свързани със Balanced Kitchen. Когато на нашия сайт посетите страница с вградено съдържание, например от YouTube или Facebook, на Вашия компютър може да бъдат записани „бисквитки“ от тези сайтове. Ние нямаме контрол над разпространението на такива „бисквитки“ от трети страни — за повече информация относно тези „бисквитки“ и техните политики за поверителност трябва да посетите сайтовете на тези трети страни.

„Бисквитките“ или Пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Вас на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Вие сте решили да споделяте с нас. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Вие можете да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от нашия сайт, нашето мобилно приложение или нашия уеб-базиран софтуер, може да Ви попречи да се възползвате от пълната им функционалност и е възможно те да не работят както трябва, когато ги използвате.

Освен това на интернет страниците си използваме услугите Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing. Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. С технологията Remarketing към потребителите, които са посетили нашия уеб сайт, може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците на Facebook. Въпреки това ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook действително се показват целеви реклами. И тук нямаме възможност за идентифициране на отделни потребители. За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook, Ви препоръчваме да направете справка с политиката за данни на Facebook.
Използваме и Google Conversion Tracking и Google Remarketing на нашите интернет страници. Google Conversion Tracking е услуга за анализ на Google Inc за измерване на успешността на нашите рекламни активности в Google (AdWords). Google ще прикачи Cookie на компютъра Ви, когато посещавате нашата интернет страница чрез реклама от Google. Тези Cookies губят валидността си след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Google Conversion Tracking позволява на нас и на Google да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена единствено за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в AdWords. Въпреки това, ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. Също така на нашата интернет страница използваме Google Remarketing – технология за ре маркетинг на Google. Чрез тези технологии към потребителите, които са посетили нашата интернет страница, може да бъде насочена целева реклама в други страници от партньорската мрежа на Google. Google Remarketing също използва Cookies. Ако не искате да участвате в Google Conversion Tracking или Google Remarketing, можете да се откажете. Необходимото за тази цел прикачване на Cookie чрез настройките на браузъра си за деактивиране на автоматичното прикачване на Cookies. Можете също така да деактивирате Cookies за рекламни услуги на Google, като настроите браузъра си да блокира Cookies от домейна “googleadservices.com”.

Ако не сте съгласни с това, че използваме „бисквитки“ и „пикселни маркери“, Вие трябва да ги деактивирате, като ги изтриете или като промените настройките за „бисквитки“ на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство — или трябва да спрете да използвате услугите. Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org .

Връзки към други сайтове

Ако последвате връзки на нашия сайт, които водят до сайтове на трети страни и които не са собственост на Balanced Kitchen, моля, имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не носим отговорност за тези политики за поверителност. Вие трябва да разгледате тези политики за поверителност и да се запознаете с тях, преди да споделяте каквато и да било информация за Вас на тези сайтове.

Вашите права

 1. 1. Вие имате право, по всяко време, да ни поискате копие от Вашите лични данни, както и да поискате копие от личните данни, които сте предоставили. Ако желаете да получите копие от Вашите лични данни, моля пишете ни на имейл: contact@balancedkitchen.eu, със заглавие “Лични данни”.
 2. 2. Вие, също така, имате право да оспорите коректността и пълнотата на Вашите лични данни и да поискате да бъдат коригирани съответно, като подадете писмено известие до contact@balancedkitchen.eu, със заглавие „Промяна на данни”
 3. 3. Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме, и винаги може да ни наредите да не изпълняваме някоя от процедурите за събиране, съхраняване или споделяне на информацията за Вас, както е описано в настоящата политика за поверителност. Ако поискате повече да не обработваме Вашите данни, е възможно повече да не можем да предоставяме услугите си.
 4. 4. Имате право да поискате изтриването на Вашите данни. Не можем да продължим да предоставяме услугите на Balanced Kitchen, ако поискате изтриването на Вашите данни. Можете да поискате изтриването на Вашите данни по електронната поща на contact@balancedkitchen.eu със заглавие „Заличаване на данни”.
 5. 5. Имате право на преносимост на данните: Имате право да поискате да предете данните си на друг администратор
 6. 6. Ако не сте доволни, имате право да подадете жалба до съответния орган за защита на данните. Balanced Kitchen ще окаже пълно съдействие на такова разследване и ще се стреми да отговори на всички въпроси възможно най-пълно. Съответният орган за всяка държава може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_bg

Оттегляне на Вашето съгласие

В случай, че желаете да оттеглите съгласието си за по- нататъшно обработване на Вашите данни, по описания в тази Политика за защита на личните данни начин, няма да бъде възможно да продължите да използване нашите услуги и всички споразумения, сключени между Вас и Balanced Kitchen, ще бъдат прекратени.

Приложимо право

 1. 1. Настоящата политика за поверителност се урежда и тълкува съгласно българското право.
 2. 2. Настоящата политика за поверителност (включително, ако са приложими нашите Общи условия) представлява цялото споразумение между Вас и нас и отменя всички предходни споразумения, правила, гаранции и/или заявления до пълната, позволена от закона сила.

За връзка с нас

Можете да ни пишете, ако имате въпроси относно настоящата политика за поверителност, ако желаете да промените предпочитанията си, ако вече не желаете да получавате известия по електронна поща от Balanced Kitchen, или ако смятате, че Balanced Kitchen има невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на:contact@balancedkitchen.eu

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте уеб сайта или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за предоставянето на предлаганите услуги.

Последна актуализация 04.08.2018